1. Taraflar

İşbu Gizlilik Politikası ile { Net Global İnternet Hizmetleri ve Uluslararası Ticaret – Mert Wang } unvanlı ve { Poligon Mah. Girne Cad. No:47 D:1/A İstinye - İstanbul } adresli şirket (“Veri Sorumlusu”); işbu yapbibid.com alan adlı web sitesi kapsamında üye ve alıcılar hakkında topladığı verilerin işlenmesi amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Korunması Hakkında Kanun hükümleri gereği kişisel verileri koruma yükümlülüğü kapsamında kişisel verileri işlenen ilgili kişiyi (“İlgili Kişi”) aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmektedir. İlgili Kişi işbu Gizlilik Politikası’nı onaylamakla Gizlilik Politikası’nın tümünü dikkatlice okuduğunu, kişisel verilerinin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme şüpheye mahal vermeyecek şekilde, özgür iradesi ile ve yeterince aydınlatılmış olarak açık rıza gösterdiğini kabul ve beyan etmektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Ticaret Unvanı: Net Global İnternet Hizmetleri ve Uluslararası Ticaret – Mert Wang
Adres: Poligon Mah. Girne Cad. No:47 D:1/A İstinye - İstanbul
Elektronik Posta: info@yapbibid.com
Faks:

2. İlgili Kişinin Kimliği

Ad Soyadı:
Adres:
Telefon:
E-posta:

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

İlgili Kişi’nin kişisel verileri,

a. yapbibid.com üyesi veya alıcısı olması sebebiyle öncelikle yapbibid.com üzerinden verdiğimiz ihaleli satış ve diğer satış hizmetlerimizi gerçekleştirmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmek,

b. yapbibid.com üzerinden verilen hizmetleri geliştirmek, değiştirmek ve İlgili Kişi’ye kişiselleştirilmiş deneyim sunmak,

c. yapbibid.com’da ilgi duyabileceği ürünlere daha kolay erişim sağlamak,

d. yapbibid.com ve bu verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarını İlgili Kişi’ye iletmek,

e. yapbibid.com kullanımı sırasında karşılaştığınız sorunların çözümünü sağlamak,

f. yapbibid.com ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi vermek,

g. yapbibid.com’daki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerinizi iyileştirmek,

h. yapbibid.com’da daha kaliteli bir hizmet vermek,

i. Şirket bünyesinde kurulacak, şirket iştiraki veya bağlı ortaklığı olan diğer şirketlerin ürün ve hizmet tanıtımını yapmak,

amaçları ile işlenmektedir.

4. İşlenmeyen Kişisel Veriler

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içeren özel nitelikli kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenmemekte ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

5. Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

5.1. Veri Sorumlusu, İlgili Kişi tarafından yapbibid.com vasıtası ile kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.

5.2. Veri Sorumlusu, mevzuatta açıkça İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda İlgili Kişi’nin açık rızası olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir.

5.3. Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması durumunda Veri Sorumlusu İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleme hakkına sahiptir.

5.4. yapbibid.com Üyelik Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, İlgili Kişi’nin ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda Veri Sorumlusu İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleme hakkına sahiptir.

5.5. yapbibid.com Üyelik Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesi’nden kaynaklanan haklar da dâhil olmak üzere İlgili Kişi ve Veri Sorumlusu’nun bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda Veri Sorumlusu İlgili Kişi’nin kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleme hakkına sahiptir.

6. Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

İlgili Kişi’nin kişisel verileri, dördüncü maddedeki hükümler saklı kalmak koşuluyla üçüncü maddede sayılan amaçlara dayanarak yalnızca yapbibid.com’a ilişkin ticari faaliyetler kapsamında Şirket iştirakleri, hukuk danışmanları, Şirket’in çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle İlgili Kişi’ye ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla üçüncü web site ve mobil uygulama yöneticisi taraflar ile paylaşılabilir. İlgili Kişi bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusu’na açık rıza göstermektedir.

7. Google Reklamları

Yapbibid.com, Google Analytics’in Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özelliklerini kullanmaktadır. Reklam ayarlarınızı kullanarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarınızı özelleştirebilirsiniz. Google Analytics ile sağlanan demografik bilgiler, yapbibid.com ve yapbibid.com tarafından verilen reklamları, kullanıcılarımızın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. Bu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer kullanıcılara ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile paylaşılabilir. Işbu Gizlilik Sözleşmesini kabul ederek bilgilerinizin Reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektesiniz. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel bilgi (İsim, soyadı, T.C Kimlik No, cinsiyet, yaş vb.) içermeyip, grup olarak kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi segmente etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılar, yapbibid.com ve YapbiBid'in reklamlarını internet üzerindeki yayıncı sitelerde yer verdikleri banner alanlarında gösterecektir. Ziyaretçilerin yapbibid.com ve yaptığı ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplamak, reklamları optimize etmek ve yayınlamak üzere yapbibid.com tarafından ve Google dahil üçüncü taraf sağlayıcılarca birinci taraf çerezler ile üç taraf çerezler birlikte kullanılmaktadır.

8. Çerez Kullanımı

İlgili Kişi, Veri Sorumlusu’nun yalnızca işbu Gizlilik Politikası’nda belirlenen amaçlar kapsamında çerez kullanımına onay vermektedir. Çerez yapbibid.com’a ziyaret, mobil uygulamasının akıllı telefon veya tabletlere indirilmesi sonucu cihazlara yerleştirilen metin dosyalarını ifade etmektedir. Çerezler, kullanılan tarayıcı kapatıldığında silinen oturum çerezi olabileceği gibi, cihazın sabit diskine yerleştirilen kalıcı çerez de olabilecektir. Çerezler İlgili Kişi’nin yapbibid.com’daki tercihlerini tespit etmek için bilgi toplayacaktır. Veri Sorumlusu İlgili Kişi’ye farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, yapbibid.com’u ve mobil uygulamasını İlgili Kişi için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş yapbibid.com deneyimi sunmak için İlgili Kişi’nin yapbibid.com’daki gezintisini ve üyelik hesabındaki işlemlerini çerezler yoluyla izleyebilecek, İlgili Kişi’nin çeşitli yöntemlerle yapbibid.com’da veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verileri ile birlikte analiz edebilecektir.

İlgili Kişi kullandığı tarayıcı ayarlarından dilediği zaman çerez ayarlarını değiştirme ve çerezleri silme hakkına sahiptir. İlgili Kişi bu tasarrufta bulunduğunda yapbibid.com ve mobil uygulamasından yararlanmaya devam edebilecek; ancak bazı işlevlerinden yararlanamayacak ya da eksik şekilde yararlanacaktır.

9. İlgili Kişinin Hakları

İlgili Kişi, Veri Sorumlusu’na başvurarak;

a. Kişisel verisinin işlenip işlenilmediğini öğrenme;

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c. Kişisel verileri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

g. Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 7. maddesi uyarınca yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

h. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

i. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

10. Uyuşmazlıkların Halli

İşbu Sözleşme’den doğan uyuşmazlıkların giderilmesinde Türk Hukuku uygulanacak olup uyuşmazlıkların çözümünde Bakırköy Mahkemeleri ve Bakırköy İcra Müdürlükleri yetkilidir.